Podmínky soutěže

Soutěž o sadu originálního příslušenství La Marzocco Home

  1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o sadu originálního příslušenství La Marzocco Home“ (dále jen „soutěž“) je společnost Coffee Technology s.r.o., se sídlem K pérovně 16122/33, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07609639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 303955 (dále jako „pořadatel“ nebo „Coffee Technology s.r.o.“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

  1. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 10.2. 2021 od a dále do 17. 2. 2021 do 17.00. Soutěžní úkol je zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu La Marzocco Home Česká republika na Instagramu (https://www.instagram.com/lamarzoccohomecz/).

  1. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Coffee Technology s.r.o. a jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

  1. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkoly zní:

1/ Dejte "LIKE” na tento soutěžní příspěvek

2/ Zaslat fotografii s kávovarem La Marzocco z domova či provozovny do DM nebo na e-mail kostal@coffeetechnology.cz

4.2 Výherce bude vybrán z platných odpovědí výběrem na Instagramovém účtu “La Marzocco Home Česká republika”, kde v den vyhlášení soutěže zveřejníme kompletní seznam výherců. Žádné jiné cesty vyhlášení se nepočítají jako platné.

4.3 Účastník odpovídá za to, že soutěžní úkoly splňují podmínky Instagramu. Zejména nezpodobňují násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušují platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. Pravidla použití sítě Facebook jsou uvedena na: https://www.facebook.com/terms.

  1. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže je vložena 1x sada originálního příslušenství značky La Marzocco Home v hodnotě 9.800 Kč

5.2 Výhercem se stane 1 soutěžící, kterého vybere Coffee Technology s.r.o. podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce z vlastní strany kontaktuje pořadatele do zpráv na Instagramu, kam napíše své kontaktní údaje, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Coffee Technology s.r.o. potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí doručit společnosti Coffee Technology s.r.o. své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon pro dopravce). Výherce je povinen doručit Coffee Technology s.r.o. potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud výherce nepošle pořadateli údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit na výhercem udanou adresu, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Coffee Technology s.r.o. je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Coffee Technology s.r.o. dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Coffee Technology s.r.o.. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9. 2. 2021.